Skip to content

Medisch bestuurder (18 uur per week)

Symbiant PATHOLOGIE BV is een van de grotere pathologielaboratoria van Nederland. De diagnostiek wordt verzorgd voor Noordwest Ziekenhuisgroep, Dijklander Ziekenhuis, het Zaans Medisch Centrum, meerdere ZBC’s en huisartsen uit de regio Noord-Holland Noord. Symbiant heeft 150 medewerkers, levert jaarlijks ongeveer 90.000 diagnoses en heeft een omzet van ruim € 15 miljoen per jaar.

 

 

MEDISCH BESTUURDER (18 uur per week)

 Samen met de bedrijfskundig bestuurder verantwoordelijk voor:

 • De koers, positie en het strategisch beleid van Symbiant
 • De bedrijfsvoering en het resultaat van Symbiant
 • Het realiseren van de herstructurering van Symbiant

De aandeelhouders van Symbiant hebben besloten een duaal bestuur aan te stellen. Het nieuwe bestuur van Symbiant bestaat uit een bedrijfskundig bestuurder en een medisch bestuurder die samen leidinggeven aan Symbiant.

Om een toekomstbestendig diagnostisch pathologielaboratorium te kunnen blijven, is besloten tot herstructurering. Onder de herstructurering valt het opstellen van een lange termijnvisie voor Symbiant, de herinrichting van de organisatiestructuur en het realiseren van kostenbesparingen in de bedrijfsvoering en het diagnostisch proces. Hierbij komt de focus te liggen op samenwerking en efficiëntie. Er is daarnaast een andere wijze van aansturing nodig met als doel één geïntegreerde pathologengroep die goed samenwerkt en verantwoordelijkheid neemt. Daarbij zal ook aandacht besteed moeten worden aan het harmoniseren van de bedrijfscultuur op de verschillende locaties van Symbiant. Onder andere moet er gekeken worden naar de samenwerking tussen de verschillende locaties om optimaal gebruik te kunnen blijven maken van schaalvoordelen, mede in het licht van de toenemende druk op kosten en efficiëntie.

Van het bestuur wordt daarnaast verwacht dat zij de medewerkers van Symbiant actief meenemen in de herstructurering en hier periodiek, doelgroepgericht en concreet over communiceren. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een meerjarig beleidsplan en een investeringsagenda voor Symbiant, waarbij continue innovatie een belangrijk speerpunt is en blijft.

Wij zoeken

Een stevige, doortastende bestuurder met ervaring binnen de zorg. Op medisch inhoudelijk gebied ben je het aanspreekpunt en sla je de brug tussen de dagelijkse operatie, beleid, strategie en innovatie. Gezien de huidige ontwikkelingen en opdracht is betrokkenheid en inzet noodzakelijk naast behoud van een helicopterview om samen met je duaal medebestuurder de juiste afwegingen te maken.

Wij verwachten

 • Afgeronde opleiding tot medisch specialist.
 • Basiskennis van besturen en zorgprocessen is vereist.
 • Bewezen management-, organisatorische- en leiderschapsvaardigheden.
 • Bij voorkeur ervaring met het aansturen van verandertrajecten.

Wij bieden

 • Een dynamische functie in een uitdagende, brede organisatie met veel betrokkenheid van de medewerkers en een kwalitatief hoog product.
 • Salaris passend bij grootte van de organisatie en zwaarte van de functie.

Reageren met motivatie en CV, kan tot 20 april 2024 aan hrm@symbiant.nl.

Meer informatie kan worden ingewonnen bij Barbara Böke, Bestuurder a.i. (0610943565)

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel onze website www.symbiant.nl

 

Functiebeschrijving medische bestuurder Symbiant

Kern van de functie

Het duale bestuur zal een strategische koers moeten voeren. De planvorming zullen zij naar aanleiding hiervan dienen te formuleren. De medisch bestuurder is (in duaal verband) verantwoordelijk voor de koers, positie en het strategisch beleid van Symbiant. Draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit van zorg en bedrijfsvoering voor Symbiant in samenwerking met de bedrijfskundig bestuurder. Is samen met de bedrijfskundig  bestuurder integraal verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering en het resultaat van Symbiant.

Realiseert zelfstandig doelen op het vlak van productie, (medische) kwaliteit, personeel en middelen en stelt meer jaren- en jaarplannen, begrotingen en strategisch/tactisch beleid op binnen door de raad van commissarissen gegeven kaders. Draagt zorg voor het realiseren van de herstructurering van Symbiant met als doel om van Symbiant één  organisatie te maken met één pathologengroep en de transitie naar één nat lab te verkennen. = Opdracht

Plaats in de organisatie

Ontvangt hiërarchisch en functioneel leiding van de raad van commissarissen. Legt gezamenlijk met de bedrijfskundig bestuurder verantwoording af aan de raad van commissarissen. Geeft samen met de bedrijfskundig bestuurder direct leiding aan de pathologen, indirect aan de teamleiders en medewerkers binnen het centrum (ca. 111 fte). Is lid van het MT Symbiant.

Resultaatgebieden op hoofdlijnen:

 • Leiding geven (personeel) & organiseren
 • Productie en financiën
 • Kwaliteit en innovatie

Resultaatuitwerking in resultaatgebieden:

Leidinggeven (personeel) & organiseren

De medisch bestuurder geeft samen met de bedrijfskundig bestuurder leiding aan Symbiant (duaal leiderschap). Geeft organisatiestructuur en werkprocessen vorm binnen Symbiant, over de locaties heen. Maakt en realiseert het inrichtingsplan en het veranderplan voor Symbiant o.b.v. strategische of bedrijfseconomische behoefte. Is verantwoordelijk voor de medische kwaliteit. Geeft hiërarchisch (duaal) leiding aan de pathologen. Ondersteunt de vakgroepvoorzitter bij de functionele aansturing van de pathologen. Realiseert een adequate (strategische) personeelsbezetting (kwalitatief en kwantitatief). Draagt zorg voor een veilige en prettige werkomgeving en bevordert de zelforganisatie en het continue verbeteren (Lean) door professionals. Dit alles in lijn met Symbiant breed beleid.

Resultaten:

 • De organisatiestructuur en werkprocessen van Symbiant zijn afgestemd op de behoeften van de ziekenhuizen en indirect de patiënt en zijn efficiënt en effectief.
 • De personeelsformatie is binnen de gestelde normen en doelstellingen.
 • De pathologen, teamleiders en medewerkers zijn competent en gemotiveerd om de doelstelling van Symbiant te realiseren en hebben een hoge mate van zelforganisatie en probleemoplossend vermogen.

Productie en financiën

Ontwikkelt het strategisch en tactisch beleid van Symbiant in de vorm van meer jaren- en jaarplannen binnen de organisatie brede kaders. Bewaakt de realisering hiervan en anticipeert op ontwikkelingen. Legt over uitvoering van de meer jaren- en jaarplannen en de behaalde resultaten verantwoording af aan de raad van commissarissen met behulp van managementrapportages. Stelt de productie-, personele, investerings-, opleidings- en exploitatiebegroting voor Symbiant op. Stelt investeringsplannen op ten behoeve van apparatuur, materialen en middelen. Is risico eigenaar en heeft inzicht in de risico’s die de kernprocessen en doelstellingen van Symbiant bedreigen en draagt zorg voor adequate risicobeheersing op strategisch, tactisch en operationeel niveau van Symbiant.

Resultaten:

 • Realiseren van (meer-)jaarplan en gemotiveerde begrotingen Symbiant.
 • Goed inzicht in de financiën van Symbiant.
 • De inrichting van Symbiant, de bijbehorende werkprocessen en de aanwending van teams, mensen, materialen en middelen sluiten aan bij de kwalitatieve, financiële en zorginhoudelijke doelstellingen.
 • Productieafspraken zijn realiseerbaar binnen de gemaakte onderhandelingsresultaten.
 • Raad van commissarissen is (door middel van periodieke rapportages) tijdig en adequaat geïnformeerd over de voortgang en realisatie van doelstellingen en resultaten.

Kwaliteit en innovatie

Bewaakt de realisering van pathologische zorg (kwalitatief en kwantitatief) op basis van geldende prestatie-indicatoren en kwaliteitsnormen. Stimuleert de ontwikkeling en innovatie binnen Symbiant door het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het uitbreiden van het aanbod en samenwerkingen en het verbeteren van de markpositie en innovatie van Symbiant.  Realiseert en initieert vanuit een eigen lange termijn visie ingrijpende innovatieve organisatieontwikkelingstrajecten op het gebied van organisatiestructuur en –cultuur voor Symbiant, levert input aan brede besluiten/projecten en is zelf trekker van (een of meerdere) brede projecten die bijdragen aan realisatie van de strategie. Rekening houdend met de geldende financiële kaders.

Resultaten:

 • De gewenste pathologische zorg is (zowel kwantitatief als kwalitatief) gerealiseerd. Afwijkingen zijn gesignaleerd en verbeteringen zijn uitgevoerd.
 • Ontwikkelingen in de markt/specialismen worden vertaald naar de gewenste dienstverlening van Symbiant. Levert een goede bijdrage aan samenwerking in de regio.
 • Onderzoekt en initieert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, onderhandelt en is bevoegd contracten af te sluiten, die van strategisch belang zijn en een grote impact hebben op de organisatie. Heeft hiervoor mandaat van de raad van commissarissen.
 • Organisatieontwikkelingstrajecten en verandertrajecten op het gebied van innovatie, organisatiestructuur en -cultuur binnen Symbiant zijn gerealiseerd.
 • Organisatie brede projecten zijn mede gerealiseerd en er is zorggedragen voor de implementatie.
 • Draagt als projectverantwoordelijke bij aan Symbiant brede ontwikkeling en realisatie van de strategie.

Functie-eisen

Kennis

Afgeronde opleiding tot medisch specialist. Basiskennis van besturen en zorgprocessen is vereist. Daarnaast is managementervaring vereist, dan wel aantoonbaar ontwikkelbaar. Kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, verandertrajecten-en verandermanagement, project- en programmamanagement zijn een pre. Indien niet aanwezig, moet dit aantoonbaar ontwikkelbaar zijn en de ambitie om dit snel eigen te maken. Maatschappelijke ontwikkelingen, innovaties en ontwikkelingen in het zorgaanbod en vakgebied worden bijgehouden voor het initiëren en implementeren van vernieuwing.

Zelfstandigheid

De werkzaamheden worden naar eigen inzicht en zelfstandig verricht op basis van de strategische organisatievisie en binnen het door de raad van commissarissen afgegeven mandaat. Beslissingen op organisatorisch, budgettair en personeel gebied worden genomen. Initiatieven worden genomen voor het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen en vernieuwingsprojecten. Op organisatorisch gebied is terugval mogelijk op de Raad van commissarissen.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zoals motiveren, corrigeren en conflicthantering zijn vereist voor het leidinggeven aan Symbiant, het mede ontwikkelen van strategisch organisatiebeleid en het aansturen van ingrijpende organisatieontwikkelings- en veranderingstrajecten. Daarnaast worden eisen gesteld aan onderhandelingsvaardigheden en het overbruggen van belangentegenstellingen bij het voeren van in- en externe afstemmingsbesprekingen en onderhandelingen.

Risico, verantwoordelijkheid en invloed

Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het aanbod van producten en dienstverlening. Heeft invloed op de totstandkoming en uitvoering van het strategisch organisatiebeleid als lid van het managementteam.

Uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het onderhouden van in- en externe contacten op verschillende niveaus, het geven van leiding en het adviseren van de raad van commissarissen over producten/dienstverlening en samenwerkingsverbanden. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van beleidsnotities.

Oplettendheid

Oplettendheid is vereist bij het leidinggeven, het ontwikkelen en realiseren van beleidsdoelstellingen, het als managementteamlid bijdragen aan de ontwikkeling van het organisatiebeleid, het opstellen van de begroting, het beheren van budgetten, het behartigen van de belangen van de organisatie in diverse externe overlegvormen en contacten en het voeren van onderhandelingen met zorgverzekeraars. Onvoldoende oplettendheid heeft ingrijpende gevolgen voor de gehele organisatie.

Overige functie-eisen

 • Geduld en doorzettingsvermogen is vereist bij het overbruggen van belangentegenstellingen en het structureren van beleid en werkprocessen binnen de organisatie.
 • Ordelijk en systematisch werken is vereist bij het ontwikkelen van strategisch beleid voor Symbiant, het opstellen van de begroting en het toewijzen van deelbudgetten.
 • Integriteit en betrouwbaarheid is vereist vanwege het als lid van het managementteam beschikken over informatie met betrekking tot het strategisch beleid van de organisatie.
 • Representatief voorkomen en gedrag is vereist bij het onderhouden van in- en externe contacten op strategisch niveau, zoals met betrekking tot het namens de organisatie voeren van besprekingen met externe instanties over samenwerkingsovereenkomsten en vernieuwingsprojecten. 

Inconveniënten

Psychische belasting treedt op door confrontatie met tegengestelde belangen en doordat consequenties van genomen beslissingen niet altijd te overzien zijn.

 Competenties

In onderstaand lijstje worden de belangrijkste competenties nader uitgewerkt. In korte bewoordingen wordt uitgelegd wat er concreet bedoeld wordt met de competentie.

Resultaatgerichtheid:

 • Ambitieuze doelen stellen
 • Doorzettingsvermogen en vasthoudendheid in een dynamisch krachtenveld
 • Besluitvaardig

Overtuigingskracht:

 • Onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en overbruggen van tegenstellingen bij het voeren van in- en externe afstemmingsbesprekingen en bij het voeren van onderhandelingen met opdrachtgevers en/of financiers
 • Overwinnen van weerstanden bij het aansturen van veranderingsprocessen

Leidinggeven:

 • Vertoont met bedrijfskundig bestuurder eenheid in stijl en doelstelling van leidinggeven
 • Inspireren en faciliteren van anderen binnen de organisatie om sturing te geven op een wijze die gericht is op het behalen van de maximale resultaten, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag
 • Weet hierbij verbinding met de werkvloer te houden, zoekt actief verbinding en communicatie, draagt zorg voor voldoende draagvlak

Plannen en organiseren:

 • Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven en aanwenden om het doel te bereiken
 • Methodisch/planmatig denken en werken

Samenwerken:

 • Werkt vanuit een overstijgende visie en levert een actieve bijdrage aan het gezamenlijke en integrale resultaat
 • Stuurt actief op samenwerking en verbinding tussen organisatieonderdelen
 • Vermogen om af te stemmen tussen de diverse belangengroepen met een goede balans tussen resultaat en draagvlak
 • Is organisatiesensitief

 

Functie

Medisch bestuurder Symbiant

Dienstverband

Parttime

Branche

AMS

Opleidingsniveau

WO

WIJ LEIDEN JE OP

Vacatures