Privacy verklaring (Version 2)

 

Symbiant BV

Symbiant BV, hoofdvestiging gevestigd aan de Wilhelminalaan 12 te 1815 JD Alkmaar en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52044734.

Laboratorium Hoorn en Zaandam, Maelsonstraat 3 te 1624 NP Hoorn NH. Front Office Zaandam, Koningin Julianaplein 58 te 1502 DV Zaandam.

Symbiant is een laboratorium op het gebied van pathologie. Opgericht door drie NoordHollandse medische centra: Noordwest Ziekenhuisgroep (voormalig Medisch Centrum Alkmaar), Westfriesgasthuis en Zaans Medisch Centrum. Symbiant biedt klinische pathologie (waaronder moleculaire technieken) voor de eerstelijn, ziekenhuizen en Zelfstandige BehandelCentra (ZBC’s).

 

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Voor Symbiant is de bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens zeer belangrijk. Symbiant respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Symbiant verkrijgt de noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens van de organisatie die het onderzoek voor u aanvraagt. Vaak zijn dit de Ziekenhuizen, ZBC’s en huisartsen.

 

Doeleinden van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden door Symbiant verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u of uw behandelaar gesloten overeenkomst(en).
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het uit handen geven van vorderingen.
 • Om met u of uw behandelaar in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen, signalen of klachten.
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie.
 • Het doen van (klant)tevredenheidsonderzoeken opdat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.
 • Het uitvoeren van de accountantscontrole.

 

Op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw persoonsgegevens zullen op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De zes mogelijke grondslagen zijn bij wet vastgesteld:

 1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
 5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
 6. De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Symbiant of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 

De grondslag voor het verwerken van uw (bijzondere) persoonsgegevens is vrijwel altijd “ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst”. Iedere patiënt heeft immers een behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis en/of met de individuele zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn (WGBO). Een enkele verwerking gebeurt op basis van de grondslag “wettelijke verplichting”, bijvoorbeeld de landelijke registratie van sommige infectieziekten.

Ook verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek of voor kwaliteitsdoeleinden. Soms zijn de gegevens dan geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Indien u hiertegen bezwaar heeft kan dit kenbaar worden gemaakt en zullen wij uw gegevens hiervoor niet gebruiken. Uw bezwaar kan kenbaar worden gemaakt op het mailadres: privacy@symbiant.nl

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in een land buiten EER (Europese Economische Ruimte). Vanwege de Europese privacywetgeving zijn uw gegevens in een ander EER-land op hetzelfde niveau beveiligd als in Nederland. Indien uw gegevens buiten Europa verwerkt worden, zullen wij erop toezien dat dat land dezelfde beveiliging in acht neemt als dat dat gebeurt in Nederland. (Een enkele keer vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in veel landen tegelijk waarbij ook landen buiten Europa betrokken zijn. In dat geval worden uw gegevens volledig geanonimiseerd.)

 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Symbiant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@symbiant.nl

 

Bewaartermijn

Symbiant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Medische gegevens worden minimaal 20 jaar bewaard zoals voorgeschreven in de WGBO. Tevens conformeert Symbiant zich aan de richtlijnen van de beroepsgroep NVVP.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Symbiant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@symbiant.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Symbiant zal in de regel uw persoonsgegevens hebben verkregen van uw behandelaar eerstelijn, ziekenhuizen en ZBC’s. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u zich ook aldaar melden.

 

Functionaris gegevensbescherming

Symbiant heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het management van Symbiant over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de Directie van Symbiant. Tevens is de FG de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Contactgegevens van de FG:

Symbiant BV

TAV: Secretariaat / mr. R.H. Donders

Postbus 501

1800 AM Alkmaar.

Email: privacy@symbiant.nl

 

Toezichthouder

Symbiant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen en feedback

Symbiant controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@symbiant.nl 

 

Aanvraagformulier vernietiging medische gegevens